Algemene Voorwaarden Jouwwebspecialist
In deze algemene voorwaarden worden de voorwaarden van een samenwerking met Jouwwebspecialist

beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachtgevers (bedrijven,
partijen of instellingen waarbij Jouw web specialist (KVK een opdracht of project zal uitvoeren).
1) Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Jouw web specialist
en diens opdrachtgevers.
b. De opdrachtgever wordt, voordat de samenwerking aangegaan wordt, attent gemaakt dat
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
c. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten tussen Jouw web specialist en haar opdrachtgevers.
d. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij mondelinge en schriftelijke akkoorden
tussen Jouw web specialist en de opdrachtgever.

2) Uitvoering van de overeenkomst
a. Jouw web specialist zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren.
b. Jouw web specialist en de opdrachtgever houden gedurende de overeenkomst beschikbaar
voor contact, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
c. /Jouw web specialist heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Hier bij is en blijft Jouw web specialist naar de opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
d. Jouw web specialist zal zich na de opdracht beschikbaar houden voor klantenondersteuning op
afstand per telefoon en/of e-mail.
e. Jouw web specialist is gerechtigd product-, merk-, handels- en bedrijfsnamen van de
opdrachtgever te gebruiken in haar reclame-uitingen. Dit recht blijft ook bestaan na
beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
f. Jouw web specialist zal de volgende tekst onder elke pagina plaatsen:
[Jaartal] [Naam opdrachtgever/site] | Website gemaakt door: //Jouw web specialist (met een link
naar onze website). Dit recht blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om
welke reden dan ook. Indien de opdrachtgever dit niet wil hebben, is dit afkoopbaar met een
bedrag van € 150,00. Indien anders afgesproken, is dit niet van toepassing.

3) Wijziging van de opdracht
a. Indien er tussentijdse wijzigingen worden gedaan aan de mondelinge of schriftelijke
afspraak, kan dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
4) Levering en levertijd
a. Jouw web specialist gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van
start de opdracht indien niet anders aangegeven.
b. Mocht Jouw web specialist onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd
aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Jouw web specialist alleen schriftelijk in gebreke worden
gesteld. Hierbij wordt Jouw web specialist een termijn van minimaal 14 dagen gegund om haar
verplichtingen na te komen.
5) Vertrouwelijkheid
a. Jouw web specialist is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
opdrachtgever jegens derden.
b. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Jouw web specialist geen documenten delen van
Jouw web specialist.
c. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Jouw web specialist aan derden geen
mededeling doen over de aanpak van Jouw web specialist en haar werkwijze.
6) Aansprakelijkheid
a. Jouw web specialist is niet aansprakelijk voor vertraging in uitvoering van de opdracht en voor
gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen, hoe dan ook
veroorzaakt.
b. Jouw web specialist is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste, ondeugdelijke
en/of gebrekkige gegevens in de door de opdracht verstrekte informatie aan Jouw web specialist of aan aangestelde derden.
c. Indien opdrachtgever aan Jouw web specialist informatiedragers, elektronische bestanden,
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden
of software vrij zijn van virussen en defecten.
d. Jouw web specialist is niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens van de
opdrachtgever.
e. Jouw web specialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever
aangeleverde materialen.
7) Betalingsprocedure
a. De factuur wordt maximaal 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden toegezonden.
b. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden. Als de
factuur niet voldaan wordt, wordt er een betalingsherrinering gestuurd. Hierna gaat Jouw web specialist over naar een incasso procedure.
c. Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
– Over het openstaande bedrag is rente verschuldigd ter hoogte van 15% van het
verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.
– Opdrachtgever is € 30,00 administratieve kosten verschuldigd voor iedere factuur waarvan
de betalingstermijn overschreden wordt.
– Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente gehouden
tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
d. Indien de opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit
binnen de betalingstermijn aan Jouw web specialist te melden

ARTIKEL 2 HOSTING

2.1 Jouw web specialist is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.
2.2 Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
a. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
b. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).
c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
e. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken)
g. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is

8) Klachten
a. Iedere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht
betrekking heeft schriftelijk is ingediend